18+


Ostrzeżenie:

Hotty zawiera materiały, które mogą być niestosowne dla niektórych użytkowników. Przeczytaj poniższe zasady i zaakceptuj warunki użytkowania serwisu.

Ogólne zasady użytkowania serwisu:

Strona zawiera materiały dla dorosłych, które mogą być niestosowne lub niezgodne z prawem dla niektórych użytkowników. Aby wejść na stronę musisz mieć ukończone 18 lat. Przechodząc dalej, deklarujesz, że jesteś pełnoletni.

Strona zawiera treści dla dorosłych, w tym ruchome i nieruchome obrazy nagich dorosłych, inne elementy seksualne, inne treści, które mogą być uznawane za wulgarne, niezgodne ze społecznymi normami moralnymi lub godzące w uczucia religijne. Wchodzenie na tą stronę przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia jest zabronione. Zabronione jest również jeśli odwiedzasz tę stronę spod jurysdykcji gminy, miasta, województwa, kraju lub innego podmiotu rządowego który prawnie zakazuje oglądania treści dla dorosłych.

Przechodząc dalej, oświadczasz, że następujące twierdzenia są prawdziwe:

 1. Mam co najmniej 18 lat.
 2. Nie odwiedzam strony spod jurysdykcji prawnej zakazującej oglądania treści dla dorosłych, treści uznawanych za kontrowersyjne, treści wulgarnych lub niezgodnych ze społecznymi normami moralnymi.
 3. Treści dla dorosłych nie są dla mnie obraźliwe.
 4. Treści mogące godzić w uczucia religijne nie są dla mnie obraźliwe.
 5. Nie zamierzam kopiować i publikować do celów komercyjnych żadnych treści z tej strony w tym kodu źródłowego bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
 6. Decydując się na założenie konta w serwisie, zapoznam się z regulaminem.
 7. Przyjmuję do wiadomości, że serwis używa plików cookies i wyrażam na to zgodę.
 8. Przeczytałem i zgadzam się z warunkami w całości.

Regulamin rejestracji w serwisie:

Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

 • zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
 • zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem
 • zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.stronagowna.pl oraz polityka serwisu w zakresie ochrony praw autorskich:

I. Definicje.

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1.1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do logowania lub odzyskiwania dostępu do konta po utracie hasła.
 • 1.1.2. Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
 • 1.1.3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 • 1.1.4. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.
 • 1.1.5. Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).
 • 1.1.6. Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 • 1.1.7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 • 1.1.8. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu
 • 1.1.9. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, pod adresem www.stronagowna.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 • 1.1.10. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
 • 1.1.11. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 • 1.1.12. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • 1.1.13. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
 • 1.1.14. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści.
 • 1.1.15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 • 1.1.16. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • 1.1.17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 • 1.1.18. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia dostęp do serwisu jest zabroniony.

II. Postanowienia Ogólne.

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.stronagowna.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 2.3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 • 2.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • 2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 • 2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

III. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

 • 3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • 3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 • 3.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje w drodze akceptacji formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza.
 • 3.5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 • 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 • 3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka plików cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 1. Sesyjne pliki cookie
 2. Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 3. Pliki cookie służące do analiz
 4. Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
 5. Pliki cookie używane do targetowania
 6. Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Klikając przycisk "Potwierdzam" akceptujesz powyższe ogólne zasady użytkowania serwisu, regulamin rejestracji i politykę dotyczącą plików cookies. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i komentarzy zamieszczonych przez użytkowników serwisu.